Františkánská cesta

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Sv. František z Assisi

Naše společenství patří do velké rodiny těch, kteří následují způsob života sv. Františka. Jako on chceme žít v osobní chudobě, prostým životním stylem, sloužit chudým a těm, kdo potřebují naší pomoc. Svou službou nechceme prosazovat sami sebe, ale vytvářet prostředí, ve kterém můžeme být plně pro druhé. Je nám blízká Františkova snaha o stálé obrácení, jeho opravdovost v modlitbě, při setkání s druhými, ve službě bratřím nebo kdekoliv se nacházel.

Sv. František, všude kde byl, se snažil vytvářet pokoj, usiloval o smíření a přál si zprostředkovat lidem odpuštění. Jeho kající způsob života je odkazem i výzvou našemu řeholnímu společenství. Rád naslouchal vnitřnímu hlasu Ježíše, vyhledával samotu, zakoušel mystické stavy až do té míry, že ho lidé nazývali „druhým Kristem“. I nám je blízká touha po bohatém vnitřním životě a vyhledáváme chvíle ztišení, samoty a osobního rozhovoru s Ježíšem formou různých druhů modlitby.